Krav til Organisationer

BetterNow ønsker overfor donorer og indsamlere at stå som garant for at velgørenhedsorganisationer, der optræder på BetterNows hjemmeside, er reelle velgørenhedsorganisationer. Til dette formål har vi udvalgt et sæt specifikke kriterier for at definere hvilke organisationer vi ønsker at indgå kontrakter med og tillader at foretage indsamlingsaktiviteter på BetterNow.

Disse kriterier varierer i forhold til velgørenhedsorganisationernes respektive ophavsland og følger forskellige lokale lovgivninger. Politikken om anerkendelse af velgørenhedsorganisationer er derfor inddelt i sektioner for hvert enkelt land. Hvis du repræsenterer en velgørenhedsorganisation fra et land der ikke står på listen, kan du kontakte os på org-support@betternow.org og lade os informere dig om kriterierne for dit land, samt om hvornår BetterNow er tilgængelig i dit land.

BetterNow accepterer ikke organisationer, der primært eller udelukkende er politiske i deres virke, såsom rene politiske grupperinger eller lignende.

BetterNow forbeholder sig retten til at afvise organisationer på andre baggrunde end manglende opfyldelse af de herunder nævnte kriterier. Nedenstående kriterier skal udelukkende ses som minimumskrav.

Danmark
I Danmark skal en organisation have en gyldig indsamlingstilladelse udstedt af Indsamlingsnævnet og være godkendt som velgørenhedsorganisation i overensstemmelse med Ligningslovens §8A

Vi kan godt arebjde med jer, i tilfælde af at i ikke har er godkendt efter §8a i Ligningsloven men stadig har en indsamlingstilladelse.
Men vi har visse yderligere krav. I skal skal sende os A) Det seneste revideret årsregnskab, der skal være revideret af en statsautoriseret revisor. B) Jeres seneste opdaterede vedtægter. Her vil vi lægge vægt på at jeres formål er af almennyttig karakter og ikke kun målrettet en snæver gruppe mennesker.

Sverige
I Sverige er kravet at organisationen er registreret som en non-profit organisation (Ideell Förening), betydende at dens formål og aktiviteter ikke søger at promovere medlemmernes økonomiske interesser. Organisationen skal også været registreret hos Svensk Insamlingskontroll, og hav en 90-konti.

Vi kan godt arebjde med jer, i tilfælde af at i ikke har er en 90-konti.
Men vi har visse yderligere krav. I skal skal sende os A) Det seneste revideret årsregnskab, der skal være revideret af en statsautoriseret revisor. B) Jeres seneste opdaterede vedtægter. Her vil vi lægge vægt på at jeres formål er af almennyttig karakter og ikke kun målrettet en snæver gruppe mennesker.

Østrig
I Østrig har vi det ene krav at velgørenhedsorganisationen er godkendt i henhold til den Østrigske Lov Om Indkomstskats §4a (EStG §4a). Dette inkluderer både organisationer nævnt direkte i lovgivningen og organisationer oplistet på det Østrigske Finansministeriums hjemmeside. Spanien
For at opfylde vores kriterier, skal en organisation være korrekt registreret hos det Spanske Nationalregister som fond eller forening. Organisationen skal desuden have et skatte-identifikationsnummer (CIF) fra “El Codigo de Identificacion Fiscal”. CIF-nummeret er almindeligvis et tal efterfølgende bogstavet ‘G’ (for fonde og organisationer).

Hvis du er registreret som en forening, er det et krav, at organisationen anses som almennyttig og at donoren derfor er berettiget til skattefradrag, eller at du er

Hvis du er registreret som en NGO med AECID, er dette nok, uanset om ovenstående kriterier er opfyldt for at kvalificere dig som velgørenhed på betterNow.

Norge I Norge er kriteriet for en velgørenhedsorganisation at den skal være frivilligt registreret i "Brønnøysund"-registret eller være dækket af gavefradragsplanen. Dette betyder at den skal være godkendt i overensstemmelse med §6-50, i den norske skattelovgivning. For at være godkendt og kvalificeret til skattefordele, skal organisationen være begrænset til velgørende, religiøse eller øvrige aktiviteter af offentlig interesse. BetterNow forbeholder sig retten til at træffe den endelige beslutning om hvorvidt en organisation kan godkendes eller ej.

Finland
I Finland forudsætter godkendelse at organisationen har en godkendelse til pengeindsamling udstedt af Den Finske Nationalbestyrelse/Den Finske Spilleadministration. Dette er i overensstemmelse med Loven om Pengeindsamlinger (Rahankeräyslaki (255/2006) og Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä 503/2006), som trådte i kraft i september 2006. Hvis du overvejer at indgå partnerskab med BetterNow og ikke har en tilladelse, skal du være opmærksom på at det kan tage op til to måneder at blive godkendt til en. Spørgsmål herom kan rettes til Den Finske Spilleadministration.

Italien
Vi anerkender italienske velgørenhedsorganisationer der enten er registreret som en Non-Government Organization (ONG) hos Udenrigsministeriet, som en Social Udviklingsorganisation (APS) hos Beskæftigelses- og Socialministeriet, eller som Non-Profit Organisation (ONLUS). Hvis I er en ONLUS, skal I bevise jeres registrering hos skattemyndighedens regionale register ved at sende os en kopi af jeres certifikat. Hvis I er en ONLUS af natur, som for eksempel en frivillig organisation, er vi nødt til at verificere jeres registrering i det regionale register for den frivillige sektor.

Tyskland
I Tyskland er det et krav at organisationen er godkendt i henhold til §51-§54 af den tyske skattelovgivning (AO, Abgabenordnung). Dette betyder at enhver velgørende organisation skal stille en kopi af deres notifikation om skattefritagelse til rådighed for BetterNow, før de kan blive godkendt til at indsamle midler igennem BetterNow.

Belgien
I Belgien kræver vi at velgørenhedsorganisationen er godkendt eller under behandling til godkendelse i henhold til Artikel 120 i den belgiske lov om indkomstskat. Disse velgørenhedsorganisationer kvalificerer til skattefradrag ved ydelse af bidrag. Vi godkender både museer, universiteter, de få organisationer der er direkte nævnt i artiklen og alle de, der er nødsaget til at ansøge om godkendelse. Irland
I Irland kræver vi at velgørenhedsorganisationen er godkendt i henhold til sektion 848A af ‘‘The Taxes Consolidation Act’’ af 1997. Disse velgørenhedsorganisationer kvalificerer til et skattefradrag ved ydelse af bidrag. En liste over godkendte velgørenhedsorganisationer kan findes på den irske skattemyndigheds hjemmeside.

Andorra
Andorranske velgørenhedsorganisationer vil blive placeret på vores spanske hjemmeside. For at blive godkendt, skal en velgørenhedsorganisation være korrekt registreret hos Fyrstedømmet Andorras Foreningsregister, i henhold til Reglementet om Foreningsregistrering, indført ved Forordningen Af 1ste August 2001.

Schweiz
Alle kvalificerede, fradragsgodkendte velgørenhedsorganisationer fra Schweiz må samle ind igennem BetterNow. Kravene til dette fremgår af Artikel 56 (g) i Loven Om Føderal Indkomsskat (FITA) 8 i tilfælde gældende den føderale indkomsskat og i Artikel 23 (1) (f) af Loven Om Føderal Skatteharmonisering (FTHA) 9 i tilfælde gældende kantonal eller kommunal virksomhedsindkomst og kapitalskatter.